میشه مثل خورشید بهش نگاه کرد...

شاید حتا بزرگتر و پرنورتر و گرم‌تر...

ابر‌ها شاید جلوشو بگیرن برای چند لحظه...

ولی همچنان به همون بزرگی و همون پرنوری و همون گرمیه...

I have died every day waiting for you

Darling don't be afraid

I loved you for a thousand years

I'll love you for a thousand more...