بعضی چیز ها رو نمیشه گفت...

نه این که تو کلمات نگنجه...

نه این که توان گفتنش نباشه...

صرفن نمیشه گفت !

ینی نباید گفت... !

باید فهمید !

اگه شعور فهمیدنش نباشه... پس بهتره گفته هم نشه...