اینو دارم با گوشی میفرستم... میخوام ببینم چطوری میشه اگه خوب شد بازم ازین کارا میکنم :دی