شاگرد درخت ... !

دوست داشتنی بود اون ...

من ه مجازی با من ه واقعی فرق داره ...

دوست های مجازی این رو نمی فهمن ...