...یه شب ماه میاد

We found love in a hopeless place.

پیام های کوتاه
بایگانی

به نظرم خراب شدم

یه چیز جایی گم شده

پیدا نمیشه

درست نمیشه.

منا مهدیزاده

قسمت خنده تلخ‌دارش اونجاست که تو همیشه همین آدم مغرور خودخواه بیشعوری بودی که الان هستی.

همیشه همین بودی.

صرفن من به قدری دوستت داشتم که نمیدیدم اینو.

و الان هم با وجود دونستنش هم نمیتونم قبولش کنم.

نمیخوام باور کنم که به همچین آدمی دل‌داده ام؟

یا نمیخام باور کنم تو همچین سمی بودی؟

بهرحال امیدوارم که دور شی ازم تا جای ممکن.

نباشی هیچوقت.

اون پوزخند مغرور مسخرتو نبینم دیگه هیچوقت رو صورتت.

یا حداقل وقتی دیدمت انقدری برام بی ارزش شده باشی که تا مدت‌ها بعدش اذیت نباشم.

 

 

// You're a piece of shit and I can prove it mathematically

منا مهدیزاده

 

Oh my man I love him so...

He'll never know :)

All my life is just despair

But I don't care...

When he takes me in his arms...

The world is bright, all right

What's the difference if I say

I'll go away

When I know I'll come back on my knees someday

For whatever my man is

I am his

forever more...

منا مهدیزاده

چند وقتیه که نمیدونم دارم با زندگیم چیکار میکنم.

تلاشی هم نمیکنم که بفهمم.

صرفن میگذرونم روزهارو

ببینم که چی میشه :)

 

منا مهدیزاده

انقدر پترن‌های رفتاریم قابل پیش‌بینی شده که ترسناکه!

امتحان و درس و اینا شدید شده استرسم زده بالا شب خوابم نمیبره

و یه ذره، فقط یه ذره جدی داشت میشد رابطم.

پنیک کردم زدم زیر کلش

برگشتم به رفیقمون پیام دادم بعد سه ماه!

اصن یه وضعیتی.

 

خدابخیر کنه خلاصه :)))

منا مهدیزاده

 

None of us sees a damn thing in the dark...

we just keep on driving...

hoping for the best...

منا مهدیزاده

اه بابا لعنت بهت!

واقعن لعنت بهت!

خسته شدم دیگه ازین وضع

لعععععنت بهت!!!

به درک که دوستم نداری یا نداشتی یا هر کوفتی

به درک که یادت رفته منو

به درک که من هنوز نمیتونم هیچ رابطه دیگه ای شروع کنم

به درک که درست نمیشه هیچی

به درککککک

لعنت بهت

نمیخام خوابتو ببینم

نمیخام یادت بیفتم

نمیخام حتا اسمتو بشنوم دیگه

لعنت بهت

منا مهدیزاده

So who do you think you are?

Running around leaving scars

collecting your jar of hearts

and tearing love apart

You're gonna catch a cold

from the ice inside your soul

So don't come back for me

Who do you think you are?


Who do you think you are...

Who do you think you are...

Who do you think you are........


منا مهدیزاده

بسه
پاک شو

توروخدا پاک شو

نمیخام هروقت اسمتو میشنوم قلبم بایسته.

نمیخام حالم بد شه.

نمیخام بشینم گریه کنم تا ساعت ها.

نمیخام صدای جیغ ممتد بشنوم تو سرم.

نمیخام نمیخام نمیخام

پاک شو از تو ذهنم.

پاک شو از خاطراتم.

پاک شو از همه زندگیم.

نمیخام مجبور شم هی خودمو دیسترکت کنم وقتی چیزی ازت میشنوم.

نمیخام انقد اذیت شم.

نمیخام. نمیخام. نمیخام.

پاک شو.

لطفن.

پاک شو.

منا مهدیزاده

ذهنم درگیره و تمرکز نمیتونم بکنم.

کاش فقط بتونم تمرکز کنم و کارمو جلو ببرم.

به صورت باورنکردنی ای خسته‌ام تمام مدت.

نمیتونم کار کنم.

خسته‌ام.

تو دیگه نیا تو ذهنم این جور وقتا... میشه؟!

دور شو از ذهنم.

نمیخام بمونه اثری ازت.

دور شو.

لطفن.

نمیتونم. قوی نیستم انقدری که کنار بیام با قضیه.

انقدری هم اعتماد به نفس ندارم که قبول کنم اوکی بوده رفتنت.

هنوز بهت فکر میکنم. یادت میفتم. اشک جمع میشه تو چشمام غصه‌م میگیره.
نمیدونم. آدمای دیگه زیاد میبینم. دلم نمیخادشون خیلی.

انگیزه اینکه وقت بذارم برم دنبالشون و فلان رو ندارم :))
حتا اینکه بیرون برم وقت بگذرونم بشناسم...

نمیخام اصن کسیو تو زندگیم راه بدم.

hell

I don't think I can even have you in my life

ینی حتا اگه برگردی در لحظه هم با همه این آه و ناله هایی که در دوریت سر دادم فک نکنم مدل زندگیم و شرایطم اجازه بده که بتونم نگهت دارم پیش خودم.

عجیبه ولی که هر وقت تنها میشم تو خونه و بیکار میشم یاد تو میکنم.

تو جمع و وسط کار و اینا یادت نمیفتم.

نمیدونم.

خسته‌ام.

کارام مونده.

نیا تو ذهنم انقد...

باشه؟ :)

منا مهدیزاده