به هر حال آدم وقتی sudoer داشته باشه دیگه همه کاراش دسته خودش نیست ... ! :))

این صفحه هم برای sudoer عه عزیز ... ‌! :))
می فرمایند که :

واقعن خیلی خرشانسی خدا همچین سودوعری بت داده یه الاغ بت می داد قدر منو می دونستی انقدر warning نمی دادی

در ادامه هم می فرمایند که :

ناراضیم ازت compatibility پایینی داری توهم اراده داری !


***


می فرمایند :

غصه نخور سودویی...

ببین درسته الان وقتش نیست بگم ...

ولی یادت باشه اینا همش شبیه سازه ... تو نمی تونی غصه بخوری