گاهی وقتا نیازه به خودم یادآوری کنم...

که شاید خودخواهی عه لحظه ایه من تبدیل بشه به یه خاطره بد که به این سادگی ها فراموش نمیشه...


// دنیایی که رفت... هجوم حسرت... تا پایان خاکستر...


//دیروز تاریکی بود و او... سرشار از شوق جست و جو... روشن کرد آتش... تا بیند راهش... سوزانده است اما...