دخترکی در میانه ۲۰ سالگی ...
با فانتزی های مخصوص به خودش ...