همین واقعن

تمام من... تمام تورو دوست داره.

All your perfect imprefections

نمی‌دونم به کجا قراره بریم

نمی‌دونم چقدر می‌تونیم ادامه بدیم

نمی‌دونم در نهایت چی میشه

ولی

All of me

Loves all of you