حالا دخترک در آستانه 19 سالگی، 19 ساله شده... تا دیروز میگفتم یک سال دیگر به عمرم اضافه شد... مرا چه سود ؟ولی دیشب بهم نشون دادین... تا شما هستین... من همه سود ام...!


// مسافرت بودم ... اینو با گوشی فرستاده بودم ... نمی شد هیچی نگم تا برگردم ... : ))