وااای!

این crazy woman درونم خیلی قویه!!!

خیلی خیلی خیلی!!!

اینو الان متوجه شدم که داشتم با جدیت به یه آدم ناشناس بخاطر یه دلیل مسخره زیر لب فحش میدادم!

هیچوقت انقدر شدید متوجه craziness درونم نشده بودم!!!