خیلی حس عجیبیه...

خیلی عجیب...

هیچ دلیل منطقی ای براش پیدا نمی کنم...

می دونم اشتباهه...

ولی نمیتونم جلوشو بگیرم...