به شدت unstable ام!!!

به شدت!!!

تو سرم دارم جیغ می کشم...

یه جیغ ممتد...

سرم داره تیر میکشه از این صدای جیغ...

گوشام درد گرفتن...

حتا چشمام...

دستام میلرزه...

و ضربان قلبم هی بالا و پایین میره...

واقعن نمیدونم اینهمه فشار عصبی داره از کجا میاد...


// لعنت به من... و لعنت به اون روز لعنتی...