گفت نرین به موهات...

گوش نکردم :|

الان ریدم به موهام :)))

:|

:))))))