اصلن کلن مازوخیسم دارم انگار!

هرچی باعث میشه بیشتر اذیت شم بیشتر میخوام!