بودن یه سری داستان داره...

نبودن یه سری داستان دیگه...

و هنوز هم نمی تونم تشخیص بدم که کدومشون بهتره...

تحمل نبودن نیست...

و بودن اذیت می کنه...