گفتم شاید بهتر شه...

and as always...

I was so naive...