من خیلی خواب های خوبی می بینم... دوستان در جریانن!

بعد مثلن دیشب خواب مرتال کمبت دیدم!

بعد جالبیش این بود که هیچ کدوم از شخصیت ها نبودم...

هی یهو میدیدم توی بدن یه شخصیتیم بعد دوباره از بدنش می رفتم بدن یکی دیگه!

بعد حالا جژئیاتش زیاده... منم درست یادم نیست...

ولی لحظه آخر خوابم غرق شدم...

بعد یادمه که کشیده می شدم پایین...

نفسمو حبس کرده بودم...

یهو دیگه باز شد دهنم و یه عالمه آب رفت توش...

از خواب پریدم!

هنوزم حس غرق شدن دارم...


// حقیقتن می دونم که عنوان مناسب نیست... ولی از وقتی بیدار شدم هی این کلمه تو سرم میچرخه... باید یه جا مینداختمش بیرون!