یکی از استرس زا ترین کارایی که تو زندگیم کردم!!!

هنوز دارم می لرزم!!!