نمی تونم...

نمی تونم کنار بیام هیچ جوره...

قسمت بدترش اینه که وقتی می بینم که نمی تونم کنار بیام

بیشتر خودمو اذیت می کنم...