یهو نگاه می کنم به خودم...
و منجلابی که خودمو توش گیر انداختم...
متاسفانه با دست و پا زدن فقط بیشتر فرو میرم...