حقیقتن عنوان گویا عه دیگه...

منا خسته است! :(

منا دیگه نمی کشه...

منا می خواد لپتاپو پرت کنه یه طرف و بگیره بخابه...

ولی نمیشه متاسفانه :(


// خب مرحله هنگ کردن رو پشت سر گذاشته و وارد دنیای پنیک اتک میشیم...