انکار می کنه...

تهدید می کنه...

ولی نمی تونه مخفیش کنه :)