عجیبه نه...؟

اینکه چقدر حرف هام زیاده...

و موقع نوشتن که میشه چیزی برای گفتن نیست...

جدیدن ها کلن آدم عجیب و مزخرفی شدم... :-؟

همین دیگه... چه چیز جدیدی میشه گفت؟ :دی