گاهی یه تکون دوباره لازمه ...

گاهی واقعن باید سر رو بلند کرد ...

سرتو بلند کنی و کاغذیو ببینی که خیلی وقت پیش چسبوندیش به دیوار ...

انگار که منتظر بوده این همه مدت ...

منتظر این روز ...

که یه جمله ساده رو بهت یادآوری کنه ...

یه جمله خیلی ساده که شاید فراموشش کرده باشی ...


"الیس الله بکاف عبده ؟!؟!"