یادمه بهش گفتم آروم‌تر!

اینجا که دیگه کسی نیست... من و توییم فقط!

چرا انقدر عجله داری؟!

گفت

آخه تویی!!!