می‌دونم نباید می‌دیدم... ولی دیدم...

نه یادم نرفته تورو...

یادم نرفته که اون روز اونجا بودی...

یادم نرفته تورو... معلومه که یادم نرفته...

 

 

 

 

 

نمی‌دونم این خشم و عصبانیتت کی قراره تموم شه...

Someday...

Somewhere...