+برم من؟!

-نمی‌دونم...

+باهات بیام؟!

-نمی‌دونم... دیرت می‌شه خب...

+باهات بیام خوشحال می‌شی؟!

-نمی‌دونم...

+خب بگو چیکار کنم خوشحال میشی؟!

-نمی‌دونم خب...

+می‌خوای که باهات بیام ولی مثل این باشه که همین الان ازینجا راه افتادم نه؟!

-اوهوم :))