می‌ارزید!!!

همه‌ی اون منتظر موندنا...

اون غرغر کردنا...

دل‌تنگیا...

همه‌ی‌ همه‌شون می‌ارزید!!!

یکی از بهترین روزای زندگیم بود :]


// در راستای عنوان هم می‌تونید برین اینو ببینین :))