بی‌زمان شدم...
فرقش اینجاست که این بار فقط منم...
معلق تو یه فضای سبز‌آبی...
نمی‌دونم چرا سبزآبی... چرا سیاه نه؟!
ولی سبز‌آبیه... مثل اقیانوس...
مثل دریا...
ولی صدا هست... صدا از همه طرف میاد...
دو تا صدای غم‌ناک که فریاد می‌زنن...
Evelyn
Evelyn
Evelyn
Evelyn
...