هنوز یادش میفتم لبخند میاد رو لبم...

کاملن کیوت‌ترین بود!!!

نمی‌دونم...

انقدر تحت تاثیر قرار نگرفته بودم شاید هیچوقت...!


// به نظر می‌رسه همه‌چی خوب شده دوباره... ولی احساس ناامنی دارم... انگار هر لحظه ممکنه از هم بپاشه...

// دلم تنگشه هنوز...