شاید اشتباه می‌کردم...

شاید هنوزم ممکنه رعد و برق اصابت کنه بهم!// صبح بیدار شدم داشتم می‌خوندم khkhkhoooo me down... but I won't fall... I am titanium =))))