عحیبه...!

این نحوه کنار اومدنم با قضیه برام عجیبه!

مثلن تو خواب هم واقعیت رو می‌بینم!

یعنی مغزم حتا اجازه رویاپردازی به خودش نمی‌ده...!

عجیبه... نیست؟!


// ولی هنوز یادمه اون گرمای توی خواب رو... هنوز گرماشو رو انگشت‌هام حس می‌کنم...

// احساس pathetic بودن کردم یه لحظه!

// Come on! I'm stronger than this!!!

// ازین لبخند گنده‌ها می‌زنم! ازینا که باعث میشن چشمام برق بزنن! من خوبم!!! /D:\

//  fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeeeee... d =)))))