یه جای خالی تو وجودمه...

یه جای خالی بزرگ و بد...

که هیچ جوری نمی تونم پرش کنم...

هیچ چیزی نمی تونه پرش کنه...

سیاه‌چاله طوره...

هر چیزی که میریزم توش رو می بلعه...

و یه خالی بزرگ تحویلم می‌ده...