دوستی دو طرفه ست... نه؟!

یا اینکه تو باید همیشه وقتی که نیاز داره باشی

تا شاید اگه یه زمانی نیاز داشتی هوس کنه که باشه یه روزی؟!