خیلی خوبن...

خیلی کارا برام کردن...

خیلی کارایی که شاید حتا لیاقتم نبود!

ولی یه خط قرمزیو رد کردن امشب...


نمی بخشمشون :)