باعث شد یاد این آهنگ بیفتم...

این آهنگ رو اون موقع ها خیلی دوست داشتم...

ولی خب بعدن هیچوقت گوشش ندادم...

تا امشب :)