کلمه‌ها ازم فرار می کنند...

حتا نمی‌تونم حالم رو الان توصیف کنم...


When the hell I became this miserable?