+خفه شو

-چرا؟!

+چون من سرم درد می کنه

-تقصیر منه که سرت درد می کنه؟

+سرم از صدای این جمعیت درد گرفته... و تو باعث صداشون بودی

-ولی این عادلانه نیست...

+خفه شو