هی بحث می کنن که جواب دوست دارم "مرسی" نیست !

دوستان عزیز!

باور کنین "مرسی" بهتر از "شب بخیر" عه!

:))))