من دیگه کم آوردم...

به خدا کم آوردم...

نمی کشم دیگه...

واقعن نمی کشم...

بسه...

فقط بس شه همه چی...

تموم شه... هیچ چیزی رو نمی کشم من دیگه...