یکی از اشتباه ترین اشتباهاتمه...

هیچوقت فکر نمیکردم این حجم از انرژی و اعصاب و روانمو انقدر اشتباهی خرج کنم...

ولی حقمه :)

وقتی اصرار به انتخاب اشتباه دارم...

حقمه که بهاشو اینطوری بدم...