پیامبر فرزندی داشت به اسم ابراهیم...

ابراهیم مثل بقیه پسر های پیامبر در کودکی از دنیا رفت...

بعد از مراسم تدفین ابراهیم خورشید گرفتگی شد...

مردم سر و صداشون بلند شد

وااای... هوااار...

نگاه کنید!

خورشید به عزای پسر پیغمبر نشسته است..!

پیامبر به میان مردم رفت و گفت:


ایها الناس ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله یجریان بامره، مطیعان له، لا ینکسف لموت احد و لا لحیاته، فاذا انکسفا او احدهما صلوا


ای مردم! همانا خورشید و ماه نشانه هایی از نشانه های خدا هستند، تحت اراده و فرمان اویند، برای زندگی و مرگ کسی نمی گیرند. هر زمان که دیدید آن دو یا یکی از آنها گرفت، نماز بگزارید.


پیامبر یکی از اهدافش مبارزه با موهومات و خرافات بود...

ولی آره...

شما راست می گید...

دیشب روی ماه نوشته بود یا حسین! :)