// میگه "Actually... if it's possible..."

// ولی من میشنوم نه :)

// یه هفته... و من بعد از همه این بالا پایین رفتنا رسیدم به نقطه اول :)

// بازی می کنه

// خسته ام هنوز...

// and those are like his... :)