// میدونم ریدم... ولی بیاین به روم نیارین... باشه ؟ :)))
// من نوازنده نیستم! در نتیجه اگه با ملودی مشکل دارین برید خر اونو بگیرین :)))
// من خل شدم... نه ؟ :)))
// من حس می کنم هر بار که گوشش میدم بدتر میشه... ناموسن از اول اینهمه افتضاح بود؟ :)))