امروز خیلی خوب شروع نشد!

و همینطور هم بد تر شد... !

ولی در نهایت تبدیل شد به یکی از بهترین روز های زندگیم :)

Dreams do come true :)