انقدر بامزه ست!!!

با اون موهای قهوه ای روشن طور اش!!!

آدم دلش میخواد بغلش کنه و هی فشارش بده!!!