میخام جیغ بزنم...

از ته دلم جیغ بزنم...

میخام فریاد بکشم و صداهای توی سرمو خفه کنم...

میخام سرمو بکوبم به دیوار تا همه این تصویر ها محو بشن...

میخام برن فقط...