یه عادت بدی پیدا کردم اخیرن :-؟

اونم اینکه فقط وقتی که حالم خیلی بده مینویسم :-؟

یه نگاه به وبلاگم انداختم و این حس بهم دست داد که یه آدم ناامید درب و داغون افسرده عصبی اینارو نوشته!

حقیقتن انقدرم داغون نیستم دیگه... هستم؟ :-؟

نمیدونم والا...

فقط می دونم که خسته ام...

از خیلی چیزا خستم...

از شرایط... از آدم ها...

از خیلی چیزا که نمیشه گفت...

نتیجشم این میشه که یا میام یه سری مزخرفات این جا پست می کنم...

یا صرفن برای فرار از همه چیز و فکر نکردن میخوابم...