نمی دونم چی داره میگذره توم...

همه چیز تو یه هاله عجیبیه...

حتا افکارم...